Bay Shrine Club

John R. Larson – Joanne

600 Oakmoor Ave.

Bay Village, OH 44140

R: 440-871-3025

Email: lars1bb@yahoo.com